Tag Archives: thang bảng lương nhà nước 2013

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI 2013-2014


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
BẢO HIỂM Y TẾ ÁP DỤNG NĂM 2013
chính sách tiền lương năm 2013-2014

chính sách tiền lương năm 2013-2014

          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
          Phần 1: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Có hiệu lực thi hành từ 01/5/2013).
          Mục 1. Quy định về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và dạy nghề.
          Mục 2. Quy định về chính sách hỗ trợ đối với đơn vị sử dụng lao động.
         Mục 3. Quy định về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời gian làm việc, nghỉ ngơi.
          Mục 4. Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
          Mục 5. Luật Công đoàn và công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
 
         Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI VÀ CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
 
         Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.
 
           Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 Trong đó, lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ta của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Để đảm bảo lao động có năng suất, chất lượng và hiệu qủa cao. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật lao động, quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn và nguyên tắc sử dụng lao động về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chế độ thai sản, các loại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…

         Nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lao động, công đoàn và các quy định mới nhất về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm các loại và xử lý kỷ luật lao động,… đến Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,… Do đó, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội cho xuất bản quyển Sách
Advertisements

Leave a comment

Filed under Tăng lương, chính sách mới