Tag Archives: CHẾ ĐỘ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢNG PHÍ 2013-2014


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢNG PHÍ,CHẾ ĐỘ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG & ĐẢNG BỘ CẤP TRÊN 2013, 2014

Trong tổ chức và hoạt động của Đảng thì vấn đề Đảng phí đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là nguồn kinh phí chủ yếu nhằm đảm bảo hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp. Do đó, để đảm bảo Đảng phí được thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức; Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành chế độ Đảng phí theo HƯỚNG DẪN SỐ 21-HD/VPTW NGÀY 04-03-2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG Một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số  99-QĐ/TW ngày 30-5-2012 của Ban bí Thư trung ương Đảng Về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở Đảng,  Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước. CÔNG VĂN SỐ 266 CV/VPTW/nb NGÀY 05-03-2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG Về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chế độ Đảng phí, kiểm tra, giám sát, hạch toán Đảng phí; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng đối với mỗi cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại trong Đảng… Nhà xuất bản  THỜI ĐẠI xin giới thiệu cuốn sách: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢNG PHÍ,CHẾ ĐỘ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG & ĐẢNG BỘ CẤP TRÊN 2013.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :                                                             

PHN TH NHT. CHC NĂNG, NHIM V CA CÁC ĐNG Bộ, CHI Bộ CÁC CấP                                                                                                                         

Phn th hai. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN nghip v đng văn phòng cp  ỦY                                                                                                             

Phần thứ ba. hướng dẫn thực hiện QUY TRÌNH CÁC MẪU BIỂU CHUYỂN  SINH HOẠT ĐẢNG, CHUYỂN ĐẢNG, XÉT KẾT NẠP ĐẢNG   

Phần thứ tư. HƯỚNG DẪN THI HÀNH điều lệ đảng VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN                                                

Phần thứ năm. CÁC hướng dẫn VỀ TÀI CHÍNH: CHẾ ĐỘ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG, CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ, MỨC TIỀN THƯỞNG

Sách có độ dày 408 trang.Gía phát hành 325,000đ/1 cuốn

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Chính trị