CẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO HỘI CỰU CHIẾN BINH


CẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO HỘI CỰU CHIẾN BINH – HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI CỰU CHIẾN BINH.
Nhà XB: Lao động
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 431
Giá bìa: 325.000 đồng
Giá bán: 325.000 đồng

ẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO HỘI CỰU CHIẾN BINH
Cùng với nhân dân cả nước, cựu chiến binh Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện vai trò, vị trí rất quan trọng ở nhiều lịnh vực, nhất là hoạt động chính trị, xã hội tại địa phương. Các cựu chiến binh và Hội cựu chiến binh cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao vai trò của cựu chiến binh trong các đoàn thể, tổ chức kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp.
Nhằm tạo điều kiện tương trợ giúp đỡ các cựu chiến binh, cựu quân nhân trong đời sống và phát triển kinh tế. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy như: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Quyết định 03/QĐ-UBDT ngày 04/01/2013 Về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc…
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định nói trên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

CẨM NANG CÔNG TÁC DÀNH CHO HỘI CỰU CHIẾN BINH
HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI CỰU CHIẾN BINH

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

Phần 1: PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
Mục 1. Pháp lệnh cựu chiến binh & văn bản hướng dẫn thi hành.
Mục 2. Điều lệ cựu chiến binh Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành.
Mục 3. Các kỳ Đại hội của Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Phần 2: PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Phần 3: CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG, THANH NIÊN XUNG PHONG.

Phần 4: PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”.

Phần 5: MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU, BÀI NÓI, THƯ VỀ CỰU CHIẾN BINH.

Phần 6: NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG CỰU CHIẾN BINH.
Mục 1. “Liệt sĩ” – Cựu chiến binh Phan Hữu Được.
Mục 2. Gương sáng cựu chiến binh làm theo lời Bác.
Mục 3. Gương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
Ms. PHƯƠNG – Tel: 0978 718 705

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Chính trị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s