SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ, KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ


SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ, KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ – TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN MỚI

Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

          Phần 1: HƯỚNG DẪN VỀ QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG.
         Phần 2: VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN.
        Phần 3: VỀ VĂN HÓA, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG.
         Phần 4: NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020.
        Phần 5: HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
          Phần 6: BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI.
          Phần 7: CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
          Phần 8: CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN.
          Phần 9: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 
           Giá: 325.000 đồng / quyển
Advertisements

Leave a comment

Filed under NÔNG NGHIỆP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s