HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, công tác quản lý ngân sách nhà nước có vị trí hết sức quan trọng, thể hiện qua việc huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo cân đối thu chi, lành mạnh tình hình tài chính; đảm bảo thực hiện công bằng xã hội; thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững.

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp. Vì vậy, Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước của Việt Nam được sửa đổi, bổ sung để dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình đổi mới; Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp; chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ… Cụ thể như sau: TT số 97/2013/TT-BTC ngày 23-7-2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16-04-2013 đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Quyết định số 1111/QĐ-BTC ngày 04-5-2013 Quy chế mẫu phân công trách nhiệm cho đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)…

Nhằm kịp thời cung cấp tài liệu cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán nắm bắt vấn đề trên. Nhà xuất bản  tài chính xuất bản cuốn sách: “HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản thu – chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước

Phần II. Quy định về thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Phần III. Quy định mới về quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp qua hệ thống kho bạc nhà nước

Phần IV. Quy định mới nhất về chế độ kế toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)

Phần V. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước áp dụng năm 2013

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 518 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013. 

MUA SÁCH LIÊN HỆ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

TEL: 0923 212 003 – 0978 718 705 -MAI PHƯƠNG

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s