THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU


Thực hiện theo phương thức điện tử:

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

* Đăng ký, sửa đổi, bổ sung định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu  hao, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư (gọi tắt là định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư):

Thực hiện như đăng ký định mức nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài hướng dẫn tại Điều 35 TT222/2009/TT-BTC:

a. Khai báo thông tin về định mức theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu “Thông tin về định mức thực tế đối với sản phẩm” hoặc Mẫu “Thông tin về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần).”

b. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan

b.1. Nhận “Thông báo từ chối đăng ký định mức” và sửa đổi, bổ sung thông tin về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư  theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

b.2. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục đăng ký định mức hoặc chấp nhận định mức” và thực hiện các công việc dưới đây:

b.2.1. Đối với định mức được cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử thì người khai hải quan căn cứ định mức đã được chấp nhận đăng ký để thực hiện thủ tục xuất khẩu;

b.2.2. Trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu phải nộp/xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm (nếu yêu cầu nộp cả mẫu) để kiểm tra thì doanh nghiệp nộp/xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm theo yêu cầu.

c. Nộp/ xuất trình hồ sơ với cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

2. Đối với cơ quan Hải quan:

* Đăng ký định mức:

–  Tiếp nhận đăng ký định mức thông qua hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử.

–  Kiểm tra định mức:

+ Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để lựa chọn định mức cần kiểm tra.

+ Địa điểm, hình thức kiểm tra:

Kiểm tra tại cơ quan Hải quan;

Kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp;

Cơ quan hải quan trực tiếp kiểm tra hoặc thông qua tổ chức giám định chuyên ngành.

– Thời điểm kiểm tra định mức:

+ Trước hoặc cùng thời điểm xuất khẩu lô sản phẩm đầu tiên của mã sản phẩm đã đăng ký;

+ Sau khi xuất khẩu sản phẩm của mã sản phẩm đã đăng ký;

+ Khi thanh khoản tờ khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

– Nhiệm vụ của công chức Hải quan khi kiểm tra định mức:

+ Kiểm tra đúng qui trình, nhanh, gọn, không gây phiền hà, cản trở việc sản xuất của doanh nghiệp.

+ Lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra khi kết thúc kiểm tra. Biên bản phải phản ánh đầy đủ, trung thực với thực tế kiểm tra, có chữ ký của công chức hải quan thực hiện kiểm tra và đại diện doanh nghiệp được kiểm tra.

2. Cách thức thực hiện:

I. Thực hiện theo phương thức thủ công:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

II. Thực hiện theo phương thức điện tử:

– Gửi nhận thông tin qua hệ thống khai hải quan điện tử đã được nối mạng với cơ quan hải quan qua C-VAN

Advertisements

Leave a comment

Filed under VĂN BẢN MỚI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s