sách HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

 Năm 2014 là năm thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Để thực hiện các mục tiêu này, ngày 25-06-2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… triển khai các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu được hướng dẫn trong Chỉ thị này.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

 Để giúp các bộ, ngành cập nhật kịp thời và thực hiện đúng những quy định của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; những quy định mới về chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; chế độ quản lý tài chính, đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
 
Phần thứ hai. Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
 
Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về chế độ thu nộp, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;
 
Phần thứ tư. Những quy định mới nhất về đầu tư, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước;
 
Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
 
Phần thứ sáu. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Chi tiết liên hệ:0923 212 003

Advertisements

8 Comments

Filed under Sách Kế toán HCSN

8 responses to “sách HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

  1. Pingback: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

  2. Pingback: SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 ÁP DỤNG 1-9-2013 | BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

  3. Pingback: SÁCH MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT NĂM 2013

  4. Pingback: Sách mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung mới nhất năm 2013 - Sản phẩm , san pham , quảng cáo sản phẩm

  5. Pingback: HN Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng 1-9-2013

  6. Pingback: HN Sửa đổi bổ sung mục lục ngân sách nhà nước 2013 áp dụng 1-9-2013

  7. Pingback: Sửa đổi bổ sung mục lục ngân sách nhà nước 2013 áp dụng 1-9-2013

  8. Pingback: SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 ÁP DỤNG 1-9-2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s