BÌNH LUẬN LUẬT KHIẾU NẠI -sách mới


BÌNH LUẬN LUẬT KHIẾU NẠI VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
BÌNH LUẬN LUẬT KHIẾU NẠI VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

BÌNH LUẬN LUẬT KHIẾU NẠI VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
           Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHIẾU NẠI (Từ điều 1 đến điều 7).
 
           Phần 2: THỦ TỤC KHIẾU NẠI & QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI, NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (Từ điều 8 đến điều 16).
 
           Phần 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (Từ điều 17 đến điều 43).
 
           Phần 4: CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI.
 
           Phần 5: CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI.
 
         Phần 6: CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CHỦ YẾU.
 

 Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 538 trang

Những năm gần đây, tình hình khiếu nại ở nước ta có xu hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp của khiếu nại. Hàng năm các cơ quan thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm nghìn đơn thư khiếu nại.

          Để nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác giải quyết khiếu nại, Nhà nước không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực giải quyết khiếu nại, nhằm bảo vệ hiệu qủa các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
          Gần đây nhất, ngày 11/11/2011 Quốc hội nước ta đã ban hành Luật khiếu nại (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2012) thay thế luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, với nhiều nội dung được quy định mới, tạo cơ chế giải quyết khiếu nại chặt chẽ và mang tính khả thi hơn so với Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Tố Tụng-Tòa Án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s