LUẬT VIÊN CHỨC 2013-LUẬT CÔNG CHỨC 2013


TRA CỨU VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
LUẬT VIÊN CHỨC 2013 – QUY TRÌNH THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ THEO TÀI LIỆU MỚI NHẤT
LUẬT CÔNG VIÊN CHỨC 2013

LUẬT CÔNG VIÊN CHỨC 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
         Phần 1: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC – LUẬT VIÊN CHỨC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
         Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
 
          Phần 3: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
          Mục 1. Chế độ tiền lương.
         Mục 2. Chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công chức.
          Mục 3. Chế độ lương hưu, bảo hiểm.
          Mục 4. Quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.
 
         Phần 4: CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 330.000 đồng

Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị nói chung và trong bộ máy Nhà nước nói riêng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến qúa trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia nhằm đáp ứng cộng cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hội là việc làm hết sức cần thiết. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức cũng cần được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới về lĩnh vực trên đã được ban hành như: Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 (có hiệu lực 03/02/2013) Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất về đội ngũ cán bộ, công chức; biểu mẫu báo cáo thống kê công chức; chế độ quản lý hồ sơ công chức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công chức và quản lý hồ sơ công chức. Thông tư 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 (có hiệu lực 01/02/2013) Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Pháp luật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s