HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ QUY TRÌNH THANH TRA TIẾP CÔNG DÂN TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ VÀ DOANH NGHIỆP 2013
Hướng dẫn giải quyết thanh tra, khiếu nại tố cáo

Hướng dẫn giải quyết thanh tra, khiếu nại tố cáo

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
           Phần 1: LUẬT THANH TRA – NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THANH TRA & QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
         Phần 2: BÁO CÁO THANH TRA VÀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT K/NẠI, TỐ CÁO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.
 
           Phần 3: QUY TRÌNH THANH TRA TIẾP CÔNG DÂN, KIỂM TRA, THANH TRA & XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
 
          Phần 4: QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA CÁC NGÀNH.
 
          Phần 5: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN THANH TRA CÁC CẤP, CÁC KHU VỰC.
 
       Phần 6: QUY ĐỊNH VỀ THẺ THANH TRA, THANH TRA VIÊN, TIÊU CHUẨN CHÁNH THANH TRA.
 
         Phần 7: THAM KHẢO NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH – LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO – LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

  Giá: 335.000 đồng

Công tác thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về những nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Qua đó phát hiện những sơ hở, bất cập, kiến nghị, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách trên các lĩnh vực. Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thời gian qua nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước đã được ban hành như: Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Nghị định 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải. Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Nghị định 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động – Thương binh và Xã hội. Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

          Nhằm giúp Quý Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… có được các văn bản nói trên để tìm hiểu và áp dụng kịp thời
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Pháp luật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s