TỔNG HỢP CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI NHẤT 2013-2014


CẨM NANG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

VÀ CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÙNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ.

          Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính:

TỔNG HỢP CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI NHẤT

TỔNG HỢP CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN MỚI NHẤT

 PHẦN I: CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG.

          I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG.

          II. NGHỀ THƯ KÝ VÀ ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA THƯ KÝ.

         III. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN.

          IV. BỐ TRÍ CÔNG VIỆC CỦA MỘT NGÀY LÀM VIỆC.

          V. NÂNG CAO HIỆU QỦA GIAO TIẾP THÔNG TIN.

          VI. TIẾN HÀNH CÁC CUỘC HỌP, HỘI THẢO VÀ LỄ HỘI.

           PHẦN II: VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.

          I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN.

          II. HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV).

          PHẦN III: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN & NHỮNG MẪU VĂN BẢN THÔNG DỤNG

          I. MẪU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

          1. Nghị quyết.

          2. Quyết định.

          3. Thông tư.

          II. MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.

          1. Chỉ thị.

          2. Tờ trình.

          3. Chương trình.

          4. Kế hoạch.

          5. Đề án.

          6. Báo cáo.

          7. Công văn.

          8. Công điện.

          9. Thông báo.

          10. Biên bản.

          11. Bản sao văn bản.

          III. MẪU ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ, NỘI QUY CỦA DOANH NGHIỆP.

          1. Phương pháp xây dựng quy chế và điều lệ của một tổ chức.

          2. Giới thiệu kết cấu của bản quy chế tổ chức hoạt động của một cơ quan.

          3. Mẫu điều lệ, quy chế, nội quy của doanh nghiệp.

          IV. MẪU VĂN BẢN VỀ DIỄN THUYẾT, ĐÁP TỪ, ĐIẾU VĂN.

          1. Khái niệm về bản văn diễn thuyết.

          2. Cách soạn thảo một số loại bản văn diễn thuyết.

          V. MẪU THƯ TỪ XÃ GIAO, THƯ TỪ TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI.

          1. Một số vấn đề chung.

          2. Cách trình bày một lá thư.

          3. Cách viết một loại thư xã giao.

          4. Thư từ giao dịch trong thương mại.

          VI. MẪU ĐƠN YÊU CẦU, KHỞI KIỆN.

          1. Soạn thảo đơn từ.

          2. Một số quy định chung về đơn khởi kiện và đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự.

          VII. CÁC MẪU DÙNG CHO TRƯỜNG HỌC.

          1. Mẫu dùng cho học sinh, sinh viên.

          2. Mẫu dùng cho giáo viên.

          3. Mẫu giấy đăng ký hoạt động của cơ sở giáo dục.

          VIII. CÁC MẪU DÙNG CHO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

          IX. MẪU VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI.

          PHẦN IV: CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN.

          I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN.

          II. CÔNG TÁC LƯU TRỮ.

            PHẦN V: VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, QUẢN LÝ VĂN BẢN.

Giá: 385.000 đồng /

Tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ ở văn phòng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị kinh tế và tổ chức xã hội. Việc soạn thảo văn bản cũng không kém phần quan trọng, vì đó là công cụ giao tiếp chủ yếu giữa các đơn vị hoặc cá nhân, nhằm xử lý, trao đổi, tiếp nhận thông tin với nhau. Vì vậy, để cung cấp những thông tin cần thiết, giúp ích cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Advertisements

Leave a comment

Filed under Mẫu diễn văn, hợp đồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s