MẪU VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ HCSN


KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN – QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ & 301 MẪU VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG.

Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần :

MẪU VĂN BẢN, HỢP ĐỒNG KINH TẾ, KINH DOANH

MẪU VĂN BẢN, HỢP ĐỒNG KINH TẾ, KINH DOANH

          Phần thứ nhất: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH.
 
          Phần thứ hai: MẪU CÁC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG.
 
         Phần thứ ba: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG CƠ QUAN ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, TỔ CHỨC KINH TẾ.
 
          Phần thứ tư: MẪU VĂN BẢN, HỢP ĐỒNG KINH TẾ, KINH DOANH.
 
          Phần thứ năm: MẪU VĂN BẢN HỢP ĐỒNG VỀ LĨNH VỰC NHÀ ĐẤT, XÂY DỰNG.
 
          Phần thứ sáu: MẪU VỀ TỔ CHỨC, NHÂN SỰ.
 
          Phần thứ bảy: MẪU NỘI QUY, QUY CHẾ, ĐIỀU LỆ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.
 
          Phần thứ tám: MẪU VĂN BẢN DIỄN THUYẾT, ĐƠN TỪ.
 
          Phần thứ chín: MẪU VĂN BẢN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN.
 
         Phụ lục: CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ QUY CHẾ VĂN THƯ MẪU.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 473 trang
 
          Giá bìa: 325.000 đồng
ăn bản là một trong những phương tiện không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các đơn vị, tổ chức. Vì vậy, nội dung văn bản phải thể hiện được quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, phải có tính khoa học và tính khả thi. Những đặc tính cơ bản nêu trân của văn bản đòi hỏi người trực tiếp soạn thảo văn bản phải là người có năng lực, trình độ nhật định về kỹ năng nghiệp vụ soạn thảo văn bản, về kiến thức quản lý kinh tế – xã hội, về lịch sử, văn hóa,…

          Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, sửa đổi bổ sung Thông tư 55/2005/TT-BNV. Quyết định 1313/2012/QĐ-BTC ngày 28/5/2012 Ban hành quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính.
          Nhằm góp phần nâng cao hiệu qủa, hiệu lực của các thể loại văn bản, đồng thời giúp cho Lãnh đạo, cán bộ quản lý trực tiếp tổ chức thực hiện và công chức hành chính văn phòng trong các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và các cấp chính quyền địa phương, soạn thảo và ban hành được các văn bản, vừa bảo đảm được tính chuẩn mực pháp lý, vừa truyền đạt được các nội dung trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, kiểm tra của các cấp trên một cách đầy đủ, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu. Đồng thời tổ chức xử lý, phân loại, lưu trữ văn thư một cách hệ thống, khoa học.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Mẫu diễn văn, hợp đồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s