HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤU THẦU


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤU THẦU,
LỰA CHỌN NHÀ THẦU, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & KỸ NĂNG
XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
luật đấu thầu sửa đổi mới nhất

luật đấu thầu sửa đổi mới nhất

         Phần 1: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Phần 2: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 3: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN.
         Phần 4: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ĐẤU THẦU.

,

LỰA CHỌN NHÀ THẦU, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & KỸ NĂNG
XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
         Phần 1: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Phần 2: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 3: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN.
         Phần 4: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ĐẤU THẦU.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách xây dựng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s