LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 SỬA ĐỒI MỚI NHẤT


LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 – CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG,
TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC ĐOÀN
luật công đoàn mới nhất 2013

luật công đoàn mới nhất 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
           Phần 1: LUẬT CÔNG ĐOÀN (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).
 
          Phần 2: TÌM HIỂU VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2013).
 
          Phần 3: HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY.
 
          Phần 4: HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2013.
 
         Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.
 
         Phần 6: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
 
         Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ KỶ LUẬT, KHEN THƯỞNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.
 
          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI GIAN NGHỈ NGƠI, NGHỈ THAI SẢN, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC.
 
          Phần 9: QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 411 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
 

           Giá: 325.000 đồng

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân, không chỉ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào qúa trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Xuất phát từ vai trò, tính chất, vị trí quan trọng của Công đoàn. Ngày 20/6/2012 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và người lao động trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

          Để phát huy vai trò, quyền và trách nhiệm của Công đoàn phải chú trọng đến đội ngũ cán bộ Công đoàn, bỡi lẽ đây là nhân tố quan trọng trong quyết định việc thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn do pháp luật quy định và chất lượng hoạt động của mỗi cấp Công đoàn. Chính vì lẽ đó, việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu thiết thực và đặt lên hàng đầu.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Luật lao động-Công đoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s