858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG KINH DOANH


858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
          Nội dung quyển Sách gồm có 12 phần chính sau:
sổ tay dành cho giám đốc doanh nghiệp

sổ tay dành cho giám đốc doanh nghiệp

          Phần 1: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Tổ chức bộ máy Công ty trách nhiệm hữu hạn.
          Mục 2. Tổ chức bộ máy Công ty cổ phần.
          Mục 3. Tổ chức bộ máy Công ty hợp danh.
          Mục 4. Tổ chức bộ máy Doanh nghiệp tư nhân.
          Mục 5. Tổ chức bộ máy Nhóm Công ty.
 
          Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013.
          Mục1. Giải đáp các tình huống liên quan đến lao động.
        Mục 2. Giải đáp các tình huống liên quan đến tiền lương, xây dựng thang lương, bảng lương.
          Mục 3. Giải đáp các tình huống liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
        Mục 4. Những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động tàn tật và lao động khác.
          Mục 5. Giải đáp các tình huống liên quan đến về bảo hiểm xã hội.
        Mục 6. Giải đáp các tình huống liên quan đến xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lao động.
 
         Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ Q/LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP.
         Mục 1. Giải đáp các tình huống về chế độ tài chính của ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
         Mục 2. Giải đáp các tình huống về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài.
          Mục 3. Giải đáp các tình huống về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.
          Mục 4. Cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con.
          Mục 5. Giải đáp các tình huống về chế độ tài chính trong công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
          Mục 6. Xử lý tài chính trong doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
          Mục 7. Quản lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.
 
         Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
        Mục 1. Giải đáp các tình huống liên quan đến sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ.
         Mục 2. Giải đáp các tình huống liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
 
        Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
         Mục 1. Giải đáp các tình huống liên quan đến thị trường chứng khoán.
         Mục 2. Giải đáp các tình huống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
          Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢNG CÁO.
          Mục 1. Giải đáp các tình huống cơ bản về quảng cáo.
          Mục 2. Giải đáp các tình huống liên quan đến hoạt động quảng cáo.
 
          Phần 7: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VẤN ĐỀ GIÁ.
          Mục 1. Giải đáp các vấn đề liên quan đến giá và điều tiết giá.
         Mục 2. Giải đáp các tình huống liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.
 
         Phần 8: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.
          Mục 1. Giải đáp các tình huống về quản lý tài sản cố định.
          Mục 2. Giải đáp các tình huống về trích khấu hao tài sản cố định.
 
          Phần 9: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ CÁC LOẠI THUẾ KHÁC.
          Mục 1. Giải đáp các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp.
          Mục 2. Giải đáp các tình huống về thuế giá trị gia tăng.
          Mục 3. Giải đáp các tình huống về thuế xuất nhập khẩu.
          Mục 4. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
          Mục 5. Giải đáp các tình huống về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế.
        Phần 10: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Giải đáp các tình huống liên quan đến việc thực hiện kiểm toán trong doanh nghiệp.
          Mục 2. Lập, phát hành báo cáo kiểm toán và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
         Mục 3. Nội dung thủ tục kiểm toán các khoản mục chủ yếu của báo cáo tài chính doanh nghiệp.
          Mục 4. Một số định hướng lựa chọn tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
         Phần 11: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN VÀ SỔ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Các tình huống về chứng từ, tài khoản và sổ kế toán doanh nghiệp.
          Mục 2. Các tình huống xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
          Phần 12: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHÍNH SÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Những chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
          Mục 2. Chính sách gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

           Giá: 325.000 đồng

Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách dành cho SẾP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s