PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH


PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH
TRONG KẾ TOÁN & QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DÀNH CHO KẾ TOÁN CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
Phương pháp hạch toán cách nghiệp vụ kinh tế

Phương pháp hạch toán cách nghiệp vụ kinh tế

          Phần 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN & PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH MỚI NHẤT.
          Mục 1. Hệ thống tài khoản kế toán.
          Mục 2. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
          Loại Tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn.
          Loại Tài khoản 2: Tài sản dài hạn.
          Loại Tài khoản 3. Nợ phải trả.
          Loại Tài khoản 4. Nguồn vốn chủ sở hữu.
          Loại Tài khoản 5. Doanh thu.
          Loại Tài khoản 6. Chi phí sản xuất, kinh doanh.
          Loại Tài khoản 7. Thu nhập khác.
          Loại Tài khoản 8. Chi phí khác.
          Loại Tài khoản 9. Xác định kết quả kinh doanh.
          Loại Tài khoản 0. …
          Phần 2: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ GIA HẠN NỘP THUẾ NĂM 2013.
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG & TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.
         Phần 4: CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ GIA HẠN, GIẢM CÁC KHOẢN THU VÀ QUỸ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Kế toán doanh nghiệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s