CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT 2013,2014


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT 2013

(Chế độ kiểm toán Nhà nước – Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước
Hướng dẫn xây dựng quyết toán kinh phí Nhà nước – Thanh tra, kiểm tra
và xử phạt vi phạm hành chính)
Quyết định 1817/QĐ-KTNN ngày 03/12/2012 Về Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước. Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 Về Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán. Quyết định 1685/QĐ-KTNN ngày 18/10/2012 Về Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của Kiểm toán Nhà nước. Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Thông tư 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 Quy định sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

          Để kịp thời giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán kiểm toán nắm bắt vấn đề này. Do đó, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyển sách:
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT
(Chế độ kiểm toán Nhà nước – Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước
Hướng dẫn xây dựng quyết toán kinh phí Nhà nước – Thanh tra, kiểm tra
và xử phạt vi phạm hành chính)
           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

 Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MẪU BIỂU MỚI NHẤT VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013.

           Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỚI NHẤT LĨNH VỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
          Phần 3: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CHI TIẾT CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.
          Phần 4: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
           Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI CHẾ ĐỘ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỤ SỞ TÀI SẢN – SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI.
          Phần 6: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ.
          Phần 7: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
         Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 9: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THI, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 470 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
           Giá: 325.000 đồng/cuốn
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s