QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC


QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC & CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thông tư số 113/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước. Thông tư này hỗ trợ việc lập ngân sách trung hạn của cơ quan tài chính các cấp và các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường kiểm soát các khoản chi ngân sách của các đơn vị dự toán và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án qua kho bạc, góp phần ngăn chặn tình trạng nợ đọng trong thanh toán. Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước đồng thời hỗ trợ chặt chẽ việc quản lý, kiểm soát các khoản chi ngân sách tại kho bạc, ngày 22/3/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 507/KBNN-THPC Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 113/2008/TT-BTC. Theo đó, việc quản lý và kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc sẽ được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/6/2013.

           Nhằm giúp các đơn vị kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án,… có sử dụng ngân sách Nhà nước cập nhật kịp thời những quy định mới nhất về quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua kho bạc; chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho TABMIS; xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước và nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2013. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

kiem soat thu chi ngan sach

Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua kho bạc nhà nước

 QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC & CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

        Phần 1: QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC (Áp dụng từ 01/6/2013).
          Mục 1. Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước.
          Mục 2. Cách ghi các chỉ tiêu hợp đồng và TABMIS và danh mục các mẫu cam kết chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước.
 
         Phần 2: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS).
 
         Phần 3: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC.
 
         Phần 4: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH VÀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013.
 
          Phần 5: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ.
 
        Phần 6: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, HỖ TRỢ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO KINH PHÍ.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s