Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất 2013, 2014


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT 2013
(Chế độ kiểm toán Nhà nước – Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước
Hướng dẫn xây dựng quyết toán kinh phí Nhà nước – Thanh tra, kiểm tra
và xử phạt vi phạm hành chính)
chế độ kế toán hành chính sữ nghiệp 2014
           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
           Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MẪU BIỂU MỚI NHẤT VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013.
           Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỚI NHẤT LĨNH VỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
           Phần 3: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CHI TIẾT CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.
           Phần 4: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
            Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI CHẾ ĐỘ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỤ SỞ TÀI SẢN – SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI.
           Phần 6: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ.
           Phần 7: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
            Phần 9: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THI, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sách Kế toán HCSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s